Založ si blog

Vraj jediné úspešné referendum – euro-zrada

PRIAMA DEMOKRACIA

Nedávno ma oslovili zvláštni ľudia s otázkou či sa nezapojím do osláv desaťročnici členstva v Eurospolku (EÚ). Spomenul som si na tie smutné dni, kedy sa konalo čosi, čo nemožno nazvať férovým referendom o vstupe do tohto zoskupenia, kde sme stratili charakter samostatného štátu.

Podpora rozvoja priamej demokracie v občianskej spoločnosti musí prebiehať ako časť trvalého procesu rozvoja zastupiteľskej demokracie na všetkých úrovniach (obecnej, regionálnej i národnej). Medzi typické nástroje priamej demokracie patrí referendum (plebiscit), občianska iniciatíva (petície) a možnosť odvolať volených i nevolených funkcionárov občanmi.

Ústava Slovenskej republiky garantuje právo občana zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Priama demokracia je kladená v ústave na prvé miesto, avšak v bežnom živote je výkon správy vecí verejných prakticky vždy sprostredkovaný. Priama účasť na správe vecí verejných nemá byť obmedzená iba na sprostredkovaný výkon volenými zástupcami. Ústava zaručuje petičné právo vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu. Dáva právo verejne sa zhromažďovať bez podmienky povolenia orgánom verejnej správy. Referendom možno rozhodnúť nielen o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, resp. o vystúpení z takéhoto zväzku, ale aj rozhodovať o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.

Používanie referenda nenarúša zastupiteľskú demokraciu. Referendum má svoje limity v niektorých špecifických otázkach. Napr. v prípadoch možnosti majorizácie práv národnostných menšín, ktoré pochopiteľne môžu byť prehlasované väčšinou. Väčšina krajín má s konaním referenda pozitívne skúsenosti. Nezanedbateľný je poznávací zmysel pre občanov. V krajinách kde sa konali takéto hlasovania vzrástla informovanosť občanov. Napr. v Dánsku hlasovanie o vstupe do EÚ umiestnilo Dánov medzi najlepšie informované národy o fungovaní EÚ. Domnievame sa, že nízky záujem voliča priniesol prekvapenie pri všeľudovom hlasovaní o vstupe Slovenska do Európskej únie.

Širšie uplatnenie nástrojov priamej demokracie a ich uplatnenie pri náprave znehodnotenej verzie parlamentnej demokracie by bolo prínosom pre Slovensko.

 

REFERENDUM O VSTUPE DO EÚ

V zmysle uznesenia vlády SR č. 45 z 22. januára 2003 sa uskutočnila predreferendová kampaň o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Postup kampane určila vláda SR stratégiou predreferendovej kampane, ktorú schválila týmto uznesením.  Táto stratégia mimo iného určila (výber z dokumentu):

 A. Zásady predreferendovej kampane

Predreferendová kampaň sa bude pridržiavať najvyšších štandardov správnosti a pravdivosti a napomáhať tak celospoločenskej verejnej diskusii. Zároveň bude rešpektovať právo na slobodu prejavu. Dôvera verejnosti sa musí budovať na základe otvorenej komunikácie a na základe odhaľovania všetkých informácií potrebných na zodpovedné rozhodovanie v demokratickej spoločnosti.

 Hlavná ideovo-realizačná línia

Z dôvodu kompaktnosti a celistvosti predreferendovej kampane je potrebné vytvoriť strešnú iniciatívu, ktorá zjednotí vládu SR, Národnú radu SR, mimovládne organizácie, politické strany, zástupcov cirkví, národnostných menšín a rôznych záujmových skupín a jednotlivcov spoločenského života, ktorí budú reprezentovať spoločnú myšlienku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Vhodná forma iniciatívy je „vyhlásenie“, ktorého signatármi budú lídri a mienkotvorné osobnosti spoločenského a politického života vrátane zástupcov Národného konventu o budúcnosti EÚ. Strešná iniciatíva bude otvorená ďalším subjektom, ktoré sa počas realizácie kampane budú k tejto myšlienke postupne pripájať. Následne sa budú predreferendové aktivity realizovať v mene uvedenej iniciatívy až do jej vyústenia do spoločného manifestačného zhromaždenia zástancov integrácie SR do EÚ tesne pred referendom.

 C. Ciele predreferendovej kampane

· Strategickým cieľom predreferendovej kampane je udržať vysokú podporu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, zabezpečenie  zvýšenie záujmu občanov o referendum a ich motiváciu k účasti na ňom, aby sa dosiahla viac ako 50-percentná účasť oprávnených voličov na referende. Dostatočná účasť na referende môže byť problémom, nakoľko všetky doterajšie celoštátne referendá konané v Slovenskej republike boli kvôli nízkej účasti obyvateľov neplatné a ochota zúčastniť sa referenda o vstupe do EÚ klesá. Naopak je vysoko pravdepodobné, že pri platnosti referenda (teda pri dostatočne vysokej účasti obyvateľov) bude jeho výsledok pozitívny. Počet občanov SR oprávnených voliť vo voľbách v roku 2002 presahoval cca 4,2 milióna.

Z uvedeného vyplývajú nasledovné čiastkové ciele:

  • Zvýšiť vedomie verejnosti o fakte, že sa referendum bude konať;

o   ZABEZPEČIŤ POZITÍVNY VÝSLEDOK REFERENDA, ABY ASPOŇ 50%+1 OBČANOV, KTORÍ SA ZÚČASTNIA REFERENDA, HLASOVALO ZA VSTUP SR DO EÚ.

  • Ďalšími cieľmi predreferendovej kampane sú:
    •  informovať občanov o dôsledkoch vstupu SR do EÚ;
    •  vysvetľovať skreslené informácie, a tak odstraňovať nedorozumenia spôsobujúce váhavý postoj občanov k vstupu Slovenska do EÚ;
    •  nastoliť široký celospoločenský dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa vstupu Slovenska do Európskej únie.

D. Posolstvo

V nadväznosti na ciele predreferendovej kampane musí posolstvo smerovať primárne k mobilizácii občanov zúčastniť sa referenda, sekundárne k hlasovaniu za vstup SR do EÚ.

Posolstvo (odkaz obyvateľom SR)

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie budeme súčasťou zjednotenej Európy. Členstvo nám umožní využívať hospodárske a sociálne výhody a to rovnakou mierou na centrálnej a regionálnej úrovni. Bohatšie regióny v tomto spoločenstve pomáhajú zvyšovať životnú úroveň chudobnejších. Nenechajme si ujsť túto príležitosť a nájdime si čas na účasť v referende,  pretože každý hlas rozhodne.

Posolstvo je potrebné kreatívne rozvinúť do podoby konkrétnych mobilizačných hesiel, reklamných a PR aktivít a projektov. Nepredpokladá sa teda, že posolstvo sa v praktickej komunikácii objaví vo vyššie spomenutej podobe, je však kľúčovou ideou, ktorá obsahovo zjednotí jednotlivé komunikačné aktivity.

3. ZÁVER

Predreferendová kampaň má prispieť k udržaniu resp. zvýšeniu pozitívnych postojov obyvateľstva SR k vstupu Slovenska do EÚ a potrebnej účasti voličov v referende o vstupe SR do EÚ.

Toľko materiál vlády SR. Právo na spravodlivé a demokratické referendum vychádza z medzinárodných záväzkov o ľudských právach a práv občana štátu. Právo na spravodlivé a demokratické referendum zahŕňa spravodlivosť pri príprave referenda. Najdôležitejším pravidlom malo byť, že žiadna zúčastnená strana referenda nemala mať privilégia. Denník Pravda 12. 5. 2003 uverejnil informáciu o klamaní v referende. Referendové pravidlá dané vládou predurčili výsledok a favorizovali jednu referendovú odpoveď (televízne a rozhlasové vystúpenia, tlačoviny, zhromaždenia s orientáciou na ÁNO odpoveď. Občania mali právo na plnú informovanosť o referendovom návrhu a o možných dôsledkoch jeho prijatia, či odmietnutia. Mali právo získať a šíriť informácie, tak ako to je dané v Európskom dohovore o ľudských právach (čl. 10). Bohužiaľ u nás uplatňovaný zákon o vykonaní referenda toto neumožnil.

Referendum si vyžaduje, aby vlády nevyužívali štátne zdroje na presadzovanie názory jednej strany. V spravodlivom a demokratickom referende nemôže byť jedna strana uprednostňovaná proti inej iba z dôvodu že stúpenci jedného názoru mali šťastie že sú teraz pri moci. Neexistuje referendová odpoveď predurčená pre „správne mysliacich ľudí“, obidve odpovede sú normálne.

Verejné financie umožňujú v referendovej kampani vystúpenia v rádiu a televízii. Spravodlivosť si žiada aby obidve referendové strany (strana za a strana čo nesúhlasí) mali poskytnutý rovnaký čas vo verejnoprávnom rozhlase a v televízii. Z  prirodzeného práva občanov na spravodlivé demokratické referendum a práva získať a šíriť informácie o výhodách a nevýhodách, je nutné aby verejné prostriedky vyčlenené na referendum boli poskytované rovnomerne obidvom referendovým stranám. Inak nemožno hovoriť o referende. Druhá referendová strana nemala rovnaké práva a bola poškodená. Voľná súťaž bola znemožnená. Nevedomosť na strane organizátora referenda neospravedlňuje. Predreferendová kampaň bola hradená zo štátnych prostriedkov, teda daní všetkých občanov i tých čo v referende nesúhlasili zo vstupom SR do EÚ. Vláda SR mala po technickej stránke pripraviť referendum a nezaujate informáciami pomôcť občanovi pred rozhodovaním. Uplatňovaný zákon Národnej rady SR č. 564/1992 Zb. umožnil účasť na oficiálnej referendovej kampani iba politickým stranám a hnutiam zastúpeným v NR SR. Tie všetky prehlásili podporu vstupu do EÚ. Preto vyzneli všetky oficiálne vystúpenia v médiách iba jednostranne s navádzaním na hlasovanie istým spôsobom. Podobne boli využité aj prostriedky na tzv. malé projekty pripravené s III. sektorom. Kampaň nebola iba mobilizačná.

Otázka v referende mala dať predstavu o tom o čom sa má rozhodnúť. Na otázku „Súhlasíte s tým aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?“ (podľa rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda č. 49/2003 Z. z.), dostaneme inú odpoveď ako na otázku „Ste za vstup do EÚ a za všeobecné nadradenie práva EÚ nad slovenský zákon?“. Slovenská otázka bola prvého typu a preto bolo potrebné o to viac vysvetľovať a nekonať tak až po uskutočnení referenda.

Jednofarebnosť informácií na Slovensku vyvolala nezáujem o referendum samotné. Slovenské referendum v zásade bolo z pohľadu demokracie podobné poslednému úspešnému ešte zo 17. 6. 1951 o mierovej zmluve piatich veľmocí či iným prednovembrovým voľbám. Existujúci právny stav nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenska a s garantovanými ľudskými právami občana. Oprávňuje preto podať sťažnosť na ústavný súd a prípadne aj na súd pre ľudské práva do Štrasburgu pre porušenie ľudských práv. Ak sa máme zodpovedne rozhodnúť potrebujeme úplné informácie. Tento spor pomôže budúcim referendám, občanom a  svedomiu. Nemá za cieľ nič iné.

Rada pre vysielanie a retransmisiu vo svojom stanovisku, konštatovala, že hoci jej zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda priamo nezveril výkon dohľadu nad kampaňou pred referendom v elektronických médiách,  uverejnila svoje stanovisko 20. mája 2003, kde uvádza :

 1. Realizovaná kampaň bola neštandardná a disproporčná, pričom jej mobilizačný charakter sa nezriedka zamieňal s motiváciou ku konkrétnej voľbe ZA vstup do EÚ.

2. Realizovaná kampaň (napriek deklarovanému mobilizačnému charakteru) žiadnym spôsobom nezohľadňovala legitímne záujmy tej časti verejnosti, ktorá odmietala vstup do EÚ.

3. Kampaň nebola dostatočne transparentná a to najmä z dvoch dôvodov:

a)      divák/poslucháč často nevedel, kto ho oslovuje – vláda, politická strana alebo samotný vysielateľ,

b)      diváci/poslucháči mohli byť nezriedka zmätení aj tým, že grafické alebo zvukové znaky kampane sprevádzali tak samotnú mediálnu kampaň, ako aj iné obsahy programov (napr. v spravodajstve).“

 

BOLO PORUŠENÉ ZÁKLADNÉ PRÁVO

 Ústava Slovenskej republiky, Tretí oddiel, Politické práva, čl. 26, ods. (1):

„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“

a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení Protokolu č. 11:

Článok 10 – Sloboda prejavu

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.

2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

Vláda Slovenskej republiky spôsobom akým uskutočnila predreferendovú kampaň porušila ústavné právo na informácie, pretože neposkytla informácie pre rozhodovanie sa v referende, ale naopak sa snažila ho naviesť iba na určitý spôsob hlasovania v referende. Vláda SR poskytovala nevyvážené informácie o dôsledkoch hlasovania pre vstup alebo proti vstupu do Európskej únie.

 

ZÁVER

Základné právo na informácie podľa článku 26 ods. 1 ústavy SR a článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd bolo porušené postupom vlády SR v rámci predreferendovej kampane o vstupe SR do EÚ.

 

ČASOVÝ PREHĽAD MANIPULÁCIE (ak máte viac, doplňte)

Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda ukladá tieto povinnosti v § 17 pre kampaň pred referendom v odsekoch:

(5) 48 hodín pred konaním a počas referenda je presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v referende slovom, písmom, zvukom a obrazom v informačných prostriedkoch zakázané.

(7) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa otázok predložených v referende možno najneskôr 3 dni predo dňom konania referenda.

(8) Komisie a pracovníci ich odborných sumarizačných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

(9) V priebehu hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov hlasovania. (Rovnako ako vo voľbách je zakázané poskytovať čiastkové informácie o priebehu referenda).

14. máj 2003 14,00 hod – Moratórium začalo

15. mája 2003 bolo medializované:

(11,48) Predseda združenie samospráv sa rozhodol vyzývať ľudí k účasti na referende o vstupe Slovenska do Európskej únie aj pomocou hlásenia v miestnom rozhlase zároveň vyzval všetkých starostov a primátorov, aby využili aj tento nástroj. Za dôležité považuje najmä pritiahnuť ľudí k hlasovacím urnám. Inde aj obecná polícia.

(12,50) Minister zahraničných vecí na konferencii o Európskej budúcnosti Slovenska označil toto referendum za najkľúčovejšie v doterajšej histórii SR. Európsku úniu považuje za najúspešnejší projekt v demokratickom svete.

(17,42) Evanjelická aliancia vyzvala na účasť na referende. „Ktorá cirkev nemá partnerov v Európe?! Kto by nechcel kontakty a partnerstvo na každej úrovni bez bariér?!“.

(18,31) Mestá mobilizujú občanov k účasti na referende.

(22,00) Televízii Markíza rozoberala výhody vstupu do EÚ http://tv.markiza.sk/relacia.php?idc=399&idr=946554&prpg=0&tarchuv=3d2c11895256eb59f1c86d3407b0ce91.

16. máj 2003 I. deň referenda

Média

– Uverejnili oznam s výzvou na účasť na referende (Pravda, Národná obroda).

– Referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie nemonitoruje nijaká z agentúr na prieskum trhu. Zákon o referende, neumožňuje zverejňovanie výsledkov počas trvania plebiscitu.

-„Príďte povedať ÁNO alebo NIE“: Odhodlanie prísť na referendum v prieskumoch potvrdilo 60 až 80 percent opýtaných.

– Slovenský rozhlas uviedol euronadšenú návštevu lídra parlamentu Rakúska.

– Slovenská televízia informovala o občianskej povinnosti (nie práve)

– Televízia Markíza celé správy venovala propagande pro-EÚ. Dala odhad výsledkov.

– Minister obrany inštruoval vojakov akú dať odpoveď.

3. Tlačové agentúry

(11,37) H. Khol: „Dúfam, že zajtra, pozajtra budeme môcť otvoriť novú stránku v knihe našich vzťahov“. Dodal, že po rozšírení Európskej únie budú mať stredoeurópske štáty nadpriemerný vplyv a ak sa spojí „päť či šesť štátov, nebudú sa dať prehlasovať“.

(16,02) Prezident R. Schuster verí v 60-percentnú účasť. Varoval, že pri prípadných mobilizačných opatreniach treba postupovať veľmi opatrne, pretože by mohlo dôjsť k spochybneniu ústavnosti referenda. „Ja za seba môžem povedať jasné áno a dávam záruku aj za manželku,“ povedal.

(16,18) Podpredseda vlády Pál Csáky je optimistom, pokiaľ ide o výsledok referenda o členstve Slovenska v Európskej únii (EÚ). „Ľudia to chcú a ja veľmi dúfam, že to aj prejavia,“. Príjemne ho prekvapil veľký záujem voličov, keď musel čakať niekoľko minút v rade.

(16,18) Do volebného okrsku na Mudroňovej, kde bol Csáky aj s manželkou dnes popoludní, prichádzali ľudia, ktorí boli rozhodnutí už dávno. „Aká kampaň, mám predsa vlastný rozum,“ konštatoval pre agentúru štyridsiatnik sprevádzajúci manželku. „Čo ma presvedčilo, predsa to, aby sme tam už rýchlo boli.

(16,20) Hlasovať už bol aj líder ANO P. Rusko.  „Touto možnosťou by ľudia nemali pohŕdať“.

(16,50) Trnava, predseda okrskovej komisie č. 1, predseda okrskovej komisie č. 7

(17,00) Líder HZDS V. Mečiar: „Keď som dnes stál v rade, mal som úprimnú radosť, že nás toľko bolo,“ povedal Mečiar a dodal, že ak by takáto účasť bola všade na Slovensku, bolo by to optimistické. Ako Mečiar informoval – existuje dohoda, že sa zídu predsedovia parlamentných strán dnes večer a budú hodnotiť prvý deň referenda. Ak by bola nízka účasť, je našou politickou a morálnou povinnosťou, aby sme sa ľuďom na poslednú chvíľu pokúsili vysvetliť, o čo ide. „

(17,00) Župan Ľ. Roman. Ako dodal, nemá obavy, že by Bratislavčania neprekročili potrebné kvórum účasti pre platnosť referenda.

(17,02) Líder SMER-u R. Fico je presvedčený, že na ľudovom hlasovaní sa zúčastní aspoň 60 percent voličov. “ Fico sa domnieva, že v mene kampane nie je možné porušovať zákony. Odmieta názor, že treba porušiť moratórium v mene vyššieho záujmu. Podľa predsedu Smeru by aj v prípade neúspechu referenda mala zostať zachovaná politická stabilita, ktorá je jedným z predpokladov vstupu do únie. Smer preto podporí v parlamente všetky nevyhnutné ústavné kroky dôležité pre vstup.

(17,06) Filmár, režisér J. Jakubisko očakáva od členstva v Európskej únii pozdvihnutie kinematografie a slovenskej i českej kultúry. Ako súčasť rozšírenej Európy však budeme o vývoji na kontinente spolurozhodovať a určovať pevnosť únie.

(17,17) Každý zodpovedný človek milujúci svoju vlasť, ktorý cíti zodpovednosť za vývoj Slovenska a má ho rád, by mal podľa predsedu vlády Mikuláša Dzurindu prísť hlasovať v referende. „Želám Slovensku len to najlepšie, svojej vlasti želám úspech“. Ním by podľa neho bol platný výsledok referenda. Dzurinda ešte dnes zváži, či ešte cez médiá vyzve občanov, aby prišli hlasovať. SDKÚ má podľa Dzurindu pripravenú sieť funkcionárov. Tí majú podať informácie o účasti na referende vo všetkých regiónoch.

(17,27) Nitra a jej okolie – informovali členovia okrskových komisií v Nitre a v Pohraniciach.

(17,57) V okrese Sobrance – informoval predseda okresnej referendovej komisie. Vyšné Nemecké – podľa predsedu tamojšej referendovej komisie. Informovali predsedovia okresných referendových komisií.

(18,14) „Ak by sa niečo dialo, je našou povinnosťou politickou aj morálnou, aby sme sa pokúsili ľuďom vysvetliť, o čo ide (Mečiar)

(18,47) Žilina – predseda okrskovej komisie pre referendum,  členovia tamojšej komisie

(19,00) Leopoldov – člen komisie v leopoldovskej väznici v televízii povedal počty.

(19,55) Kyselica –  potvrdil predseda miestnej komisie.

(20,28) Líder odborov SR: Neúspešné referendum by bolo aj prehrou odborárov. Odborárski predáci, pripomenul I. Saktor, už skôr vyzvali nielen odborárov, aby sa na referende zúčastnili. Zdôraznili pri tom, že v prípade jeho úspechu i Slovensku budú vlastné hodnoty, aké sú bežné vo vyspelých krajinách Európy.

(20,28) Referendová účasť v dúbravskom okrsku na Sokolíkovej ulici v Bratislave dosiahla do 19:30 okolo 20 percent.

(20,28) Takmer 50-percentnú účasť dosiahli voliči do 20:00 v bratislavskej Petržalke, kde referendum prebieha tiež bez problémov.

(21,06) Informoval predseda okresnej referendovej komisie v okrese Spišská Nová.  Predseda referendovej komisie okresu Trebišov. Predseda referendovej komisie v okrese Michalovce uviedol, že z okrskov zatiaľ nijaké problémy nehlásili, no k účasti sa odmietol vyjadriť. Rovnako reagovali členovia okresnej komisie v Gelnici.

(21,41) V najmenšej obci Žilinského kraja informovala zamestnankyňa obecného úradu Ivana Kostrábová.

(22,01) Počas prvého dňa volilo 30 až 40 percent Košičanov. Uviedol predseda tamojšej volebnej komisie. Účasť na hranici 30 percent počas prvého dňa všeľudového hlasovania odhaduje aj predseda okresnej volebnej komisie Košice IV.. Všetci predsedovia okresných komisií sa v odhadoch zhodli na tom, že 50-percentnú hranicu potrebnú pre platnosť referenda sa podarí prekročiť.

(22,08) V rodisku J. Figeľa Čaklove predsedníčka referendovej komisie povedala, že tak urobí zaručene v sobotu.

(22,13) Účasť ani v jednom kraji nie je vyššia ako 30 percentná. Podľa informácií zo straníckych centrál, ktoré získala agentúra.

(22,41) Účasť cez 40 percent ukazovali krátko pred uzatvorením hlasovacích miestností zoznamy občanov oprávnených hlasovať v referende v Banskej Bystrici.

(22,51) Lídri parlamentných strán dnes vyzvali osobnosti kultúrneho a spoločenského života, predstaviteľov cirkví i významných športovcov, aby šli občanom príkladom v práve prebiehajúcom referende o vstupe SR do EÚ. Rovnako požiadali starostov a primátorov, aby občanov informovali o možnostiach hlasovať v referende. Predseda parlamentu a líder KDH P. Hrušovský sa v mene zástupcov parlamentných strán poďakoval všetkým občanom, ktorí doposiaľ využili svoje právo hlasovať.

(23,37) Ešte v sobotu môžu ľudia prísť, uviedol V. Mečiar. Odhady o účasti voličov v prvý deň referenda sú opreté o závery straníckych sekretariátov.  Mečiara by osobne potešilo, keby prišlo na referendum 50 percent ľudí a aspoň jeden nad to.

(23,37) „Ľudia, ktorí dnes nestihli, predpokladám, že každému je jasné o čo ide, využijú svoje právo povedať do svojej budúcnosti,“ povedal pre agentúru líder KSS Jozef Ševc.

17. máj 2003 II. deň referenda

Média:

– uverejnili odhady hlasovania za prvý deň konania referenda (tlač, rozhlas, televízia).

– politické špičky boli presvedčené, že k urnám príde dostatok ľudí. „Svojej vlasti želám úspech,“ povedal predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Politici pred referendovými miestnosťami zhodne apelovali na ľudí, aby neboli ľahostajní a prišli hlasovať.

– Slovenské celebrity sa hrnú do referendových miestností – K referendovým urnám sa ponáhľajú nielen politici, ale aj hviezdy šoubiznisu. Chcú vyjadriť svoj názor na náš vstup do Európskej únie a ovplyvniť tak budúcnosť Slovenska. Ako zhodne tvrdia, takáto možnosť neprichádza každý deň.

– Predseda asociácie obecných samospráv vyzýva starostov ďalších slovenských obcí, aby využili rozhlas a nabádali ľudí k účasti na referende.

Tlačové agentúry:

(00,34) Účasť na referende po prvom dni kolíše od 20 k 30 percentám. Lídri parlamentných strán po večernom stretnutí na pôde Národnej rady vyzvali osobnosti kultúrneho, spoločenského a športového života, aby svojím hlasovaním išli v referende o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) príkladom všetkým občanom SR. Vyzvali tiež starostov a primátorov miest a obcí, aby poskytli voličom čo najviac informácií o možnosti hlasovať. Sami si už takmer všetci svoju občiansku povinnosť splnili, rovnako urobilo aj viacero mienkotvorných osobností.

(08,01) Ústredná referendová komisia nemusela riešiť žiadne podnety, ktoré by vážnym spôsobom narušili plebiscit.

(8,01) Najvyššia účasť na referende o vstupe Slovenska do Európskej únie bola prvý deň v Bratislavskom kraji, kde prišlo hlasovať 39 percent zapísaných voličov. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre poskytli stranícke centrály.

(8,01) Oficiálne výsledky by mohla Ústredná komisia pre referendum zverejniť už v nedeľu predpoludním. Lídri parlamentných strán v piatok v noci požiadali starostov a primátorov, aby počas dnešného dňa občanov informovali o možnostiach hlasovať v referende. Obrátili sa tiež na predstaviteľov cirkví i významných športovcov, osobnosti kultúrneho a spoločenského života, aby šli občanom príkladom v práve prebiehajúcom referende o vstupe SR do EÚ.

(8,46) Líder komunistov Jozef Ševc verí, že referendum o vstupe SR do Európskej únie (EÚ) bude úspešné.

(10,13) Podľa predsedu Okresnej komisie pre referendum v Kežmarku. V meste Poprad podpredseda okresnej komisie pre referendum predpokladá.

(10,32) Líder obecných samospráv M. Sýkora: Nepremeškajme šancu. Každý hlas je dôležitý,“ povedal dnes pre agentúru predseda ZMOS-u Michal Sýkora. Apeloval najmä na volených predstaviteľov samosprávy, aby ako prirodzené autority, ktorým občania veria, motivovali ľudí k účasti. „Všetky doterajšie referendá o pristúpení k únii u našich spolukandidátov boli úspešné. Verím, že sa to podarí aj Slovensku,“ zdôraznil predseda ZMOS. Pripomenul, že „do cieľa zostáva ešte päť hodín, ktoré však nesmieme premeškať“.

(10,47) Ústredná komisia pre referendum (ÚKR) postúpila Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sťažnosť občana na klamlivú reklamu. Licenčná rada preskúma rozhlasové spoty vládnej referendovej kampane, ktoré hovoria o predstave vízovej povinnosti pri ceste do Rakúska či Česka, ak nevstúpime do únie.

(10,58) Na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince predseda komisie pre referendum v 33. okrsku odhaduje.

(11,24) Na referende o vstupe SR do Európskej únie sa dnes do 10:00 nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre poskytli stranícke centrály. Priemerná účasť na referende na základe týchto údajov je 41,6 percenta.

(11,32) V prvom okrsku v centre Žiliny podľa predsedu tamojšej komisie pre referendum informuje.

(11,34) Jedna z najmenších obcí v Trenčianskom kraji, Haluzice, podľa údajov z viacerých okrskových volebných komisií v malých obciach okresov Nové Mesto nad Váhom a Trenčín iba výnimkou. Priemerná účasť sa na vidieku pohybuje okolo 30 percent.

(12,09) Traja najvyšší ústavní činitelia apelujú na občanov, aby išli hlasovať v referende o vstupe Slovenska do Európskej únie. Úspech referenda, podmienený najmenej 50-percentnou účasťou je stále neistý.

(12,13) Podľa údajov agentúry z centrál politických strán sa dnes do desiatej hodiny na hlasovaní zúčastnilo 41,6 percenta voličov.

(12,15) V Banskej Bystrici referendové okrsky na Sídlisku,  na sídlisku Sásová.

(12,16) V obci Šarbov a v neďalekej obci Príkra predsedovia obidvoch komisií informovali.

(12,41) Česká tlač o prebiehajúcom referende v SR, výsledok referenda je značne neistý.

(12,49) Prezident R. Schuster opäť vyzýva.

(12,52) V najmenšej obci Žilinského kraja Dolnom Kalníku informoval člen tamojšej komisie pre referendum Milan Majerčík.

(12,52) V najmenšej liptovskej obci Liptovských Beharovciach uviedla tamojšia predsedníčka komisie pre referendum.

(12.57) dosiahla účasť na referende v Bratislave – Dúbravke vyše 50 percent povedal pre agentúru SITA predseda okrskovej komisie.

(12,57) V petržalskom okrsku na Vlasteneckom námestí podľa predsedu jednej z referendových komisií klesla účasť v porovnaní s piatkom o polovicu. V piatok do 20:00 v tejto petržalskej časti zaznamenali členovia komisií zhruba 50-percentnú účasť.

(13,00) Účasť voličov na hlasovaní o členstve v Európskej únii sa dnes napoludnie priblížila k 50-tim percentám, keď v priemere dosiahla 48,4 percenta. Podľa zdrojov SITA.

(13,03) Členovia referendových komisií v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice sú s účasťou na hlasovaní spokojní. Všetky štyri okrskové miestnosti majú vyše 50-percentnú účasť.

(13,13) Vyše 50 percent oprávnených voličov v obci Kechnec pre agentúru povedal starosta.

(13,38) Účasť voličov na hlasovaní o členstve v Európskej únii (EÚ) sa v sobotu napoludnie priblížila k 50-tim percentám, keď v priemere dosiahla 48,4 percenta. Podľa zdrojov SITA.

(13,38) Referendová účasť sa napoludnie začala šplhať k 50 percentám.

(13,47) V najmenšej obci Trnavského kraja prišlo do 13:30 k referendovým urnám 80 percent oprávnených voličov informoval predseda okrskovej komisie v Kyselici.

(14,03) Referendum v Bratislave: v Ružinove vyše 50-percentná účasť, v Dúbravke vyše 60. Pracovníci komisií pre referendum predpokladajú.

(14,08) O 14:00 sa definitívne zatvorilo všetkých 5 100 referendových miestností. Podľa informácií podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum Juraja Horvátha medzi okrskami v rámci Slovenska sú v účasti značné rozdiely a preto si netrúfol odhadnúť či účasť na referende presiahla 50 percent. Ústrednej komisii pre referendum predloží Štatistický úrad SR zápisnicu s oficiálnymi výsledkami referenda v nedeľu predpoludním. Komisia by tak mohla zverejniť oficiálne výsledky ešte v nedeľu predpoludním po ich odovzdaní do Národnej rady SR. Účasť voličov na hlasovaní o členstve v Európskej únii sa dnes okolo 12:00 podľa neoficiálnych údajov blížila k 50-tim percentám, keď v priemere dosiahla 48,4 percenta.

(14,59) Neistota okolo výsledkov referenda v SR: rozhodne parlament?

(14,59) Rakúska agentúra APA zaznamenala výzvu prezidenta Rudolfa Schustera, predsedu parlamentu Pavla Hrušovského a premiéra Mikuláša Dzurindu občanom, aby išli hlasovať v referende. APA ďalej informuje o alarmujúco nízkej účasti, keď do dnešnej 10. hodiny nikde neprekročila potrebnú 50-percentnú hranicu. Najvyššia účasť – 48 percent – bola v tom čase v hlavnom meste Bratislava, konštatuje APA.

(15,17) Ústredná komisia pre referendum sa rozhodla postúpiť Rade pre vysielanie a retransmisiu a ministerstvu kultúry podnet, ktorý jej zaslala mimovládna organizácia Naša Európa 2000. Táto mimovládna organizácia tvrdí, že niektoré elektronické médiá ako aj denníky porušili počas plebiscitu informačné moratórium. Taktiež si myslia, že bol porušený zákon v prípade zverejňovania odhadov účasti. Ako informoval agentúru SITA podpredseda komisie Juraj Horváth, komisia odstúpila tento podnet inštitúciám, ktoré majú možnosť si sporné príspevky a denníky prezrieť a rozhodnúť o tom, či zákon o spôsobe referenda bol porušený alebo nie. Členovia komisie sa po rokovaní rozdelili a išli sledovať priebeh sčítavania hlasov v jednotlivých okrskoch. Svoje poznatky by mali sumarizovať na rokovaní okolo 18:00.

(18,22) Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie je platné. Vstup podporila drvivá väčšina zúčastnených voličov. Oznámil to dnes v Bratislave na Hlavnom námestí predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

(20,01) Účasť na referende, ktorá len zhruba o dve percentá prekročila 50 percent, je znepokojujúca. Podľa politológa Pavla Haulíka  problém, ktorý ovplyvnil nízku účasť na referende, súvisí s vnútropolitickou scénou. Občania sú totiž svedkami pokusov o inú politickú kultúru.

(20,41)Účasť voličov na referende o vstupe Slovenska do Európskej únie je 52,03 percenta po predbežnom zrátaní výsledkov zo všetkých okresov. Na referende sa zúčastnilo 2 171 277 zo 4 173 462 voličov zapísaných vo voličských zoznamov.

18.mája 2003 Moratórium sa skončilo

(10,47) Občania podporili vstup Slovenska do Európskej únie, keď sa na referende za tento krok vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov. K hlasovacím urnám prišlo 52,15 percenta občanov zapísaných vo voličských zoznamoch. Zverejnila to dnes Ústredná komisia pre referendum.

26. mája 2003

Sociálna poisťovňa poprela financovanie referendovej kampani, ako bolo uvedené v médiách.

27. máji 2003

09,03 Úrad vlády oznámil, že priebeh referenda je utajený. Informácie poskytnú až koncom júna.

11:00 Podpredseda vlády Pál Csáky sa poďakoval médiám za podporu pri realizácii predreferendovej kampane. List zaslal vicepremiér všetkým médiám vrátane agentúry SITA, ktoré prispeli k úspešnému výsledku referenda o vstupe SR do Európskej únie. Uvádza sa v ňom, že „aj Vaše úsilie napomohlo k informovaniu občanov o jednotlivých aspektoch vstupu SR do EÚ a motivovalo ich zúčastniť sa toho historického rozhodnutia“.

OPAKUJEM

Základné právo na informácie podľa článku 26 ods. 1 ústavy SR a článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd bolo porušené postupom vlády SR v rámci predreferendovej kampane o vstupe SR do EÚ. Smutné je nepoučenie a neznalosť našich „zástupcov“ chrániť záujmy občanov SR v Európe i dnes po 10 rokoch.

 

 

Garantovaný slušný život

11.03.2016

Garantovaný slušný život (v strednej a východnej Európe) Miloslav Hetteš, prezident Európskej rady pre sociálny rozvoj Úvod Sociálna inklúzia podľa významného think-tanku „Friends of viac »

LEPŠÍ ŽIVOT V RUŽINOVE JE MOŽNÝ

26.09.2014

Ružinov je môj domov. Bratislava je moje mesto. Slovensko je moja vlasť. Pekné slová že? Kto z nás tomu ešte verí. Vládnu nám ľudia, čo nemajú iný záujem iba sa nabaliť. Vládnu nám v viac »

Prečo kandidujem?

07.05.2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., Nový parlament listina - č. 13, volebné miesto č. 2 Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo viac »

afganistan, vojaci

V Afganistane padol ďalší český vojak

22.10.2018 23:21

K útoku došlo na základni Šindánd v západoafganskej provincii Herát. Ďalší dvaja vojaci pri ňom utrpeli zranenia.

Macedónsko referendum Grécko spor názov

Poslancom, ktorí hlasovali za zmenu názvu Macedónska, posilnili ochranku

22.10.2018 23:08

Stalo sa tak po tom, ako sa niektorým poslancom a členom ich rodín ktosi vyhrážal smrťou.

hasiči, hazz, požiar, gaderská dolina, veĹká fatra, les

Hasiči budú v Gaderskej doline zasahovať aj v utorok

22.10.2018 22:38

podľa informácií z prezídia, požiar už majú pod kontrolou, ďalej sa nerozširuje.

počítač, informačné technológie, vírus, hacker,

Webstránku konferencie, ktorá sa koná v Saudskej Arábii, napadli hackeri

22.10.2018 21:48

Hackeri na stránku konferencie označovanej aj za akýsi "Davos v púšti" umiestnili v pondelok fotomontáž.

Miloslav Hetteš

Starosta Ružinova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 53780x
Priemerná čítanosť článkov: 2241x

Autor blogu

Kategórie